O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWE-infoRegulaminPRZETARGIRODOWYDARZENIA

BIP

BIPPosiadamy   certyfikat
ISO 9001:
2015

 

RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób, których dane przetwarzane są
przez Kościerskie TBS Sp. z o.o.

 

   Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Kościerskie TBS Sp. z o.o. dysponuje, że:

1. Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

z siedzibą przy ul.  Świętojańska 5 d, 83-400 Kościerzyna  jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów,  utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Kościerskie TBS Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z Kościerskim TBS Sp. z o.o. W wymagających tego przypadkach Kościerskie TBS Spółka z o.o. ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Kościerskie TBS Spółka z o.o., w tym profilowaniu.

4. Osobom, których dane Towarzystwo przetwarza przysługują prawa:

    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

    sprostowania (poprawiania) danych,

    usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

    do ograniczenia przetwarzania danych,

    do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

    wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Kościerskie TBS Spółka z o.o. przechowywało będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 6 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Kościerskiego TBS Sp. z o.o.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Kościerskim TBS Spółka z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, podmioty dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.

8. Kościerskie TBS Spółka z o.o., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

9. Kościerskie TBS Spółka z o.o. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

• telefonicznie: (58) 686-32-13

• drogą elektroniczną: iod@ktbs.com.pl

• osobiście w siedzibie Kościerskiego TBS Sp. z o.o,. ul. Świętojańska  5 d, 83-400 Kościerzyna.

 

 

 

 

 

Wprowadził: K. Krauze