O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAZarządznie zasobami mieszkaniowymiBudownictwo mieszkanioweOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWE-infoPRZETARGIWYDARZENIA

BIP 

PosiaBIPdamy    certyfikat
ISO 9001:
2015

 

Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi

    Kościerskie TBS Sp. z o.o. zarządza zasobami Wspólnot Mieszkaniowych, Gminy, oraz własnymi  o łącznej powierzchni 85 tyś. m2.
W ramach zarządzania wykonywane są czynności zapewniające właściwą eksploatację zasobów oraz ich utrzymanie w należytym stanie technicznym.Oferowane w ramach zarządzania czynności to między innymi:

 • Wykonywanie czynności prawnych w zakresie administrowania

 • Obsługa administracyjna obiektów, zasobów lokalowych i ich mieszkańców

 • Obsługa wspólnot mieszkaniowych

 • Nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów

 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych. Umowy o dostawę ww. mediów zawierać będzie Wspólnota Mieszkaniowa w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa występować będzie zarządca

 • Nadzór i kontrola nad usługami w zakresie remontów i modernizacji, a także bieżącej konserwacji i napraw oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom i najemcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, domofonów, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej

 • Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,  dla funduszu remontowego będzie prowadzony odrębny rachunek lub wydzielone subkonto

 • Prowadzenie odpowiedniej księgowości syntetycznej i analitycznej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie odpowiednich deklaracji

 • Przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego i korekt do tego planu - w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej

 • Sporządzanie i udostępnianie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego

 • Rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy.

   

.

Wprowadził: K. Krauze