O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWUsterki i awarieDodatki MieszkanioweOgłoszeniaRegulaminyPliki do pobraniaE-infoPRZETARGIWYDARZENIA

BIP

BIPPosiadamy   certyfikat
ISO 9001:2008

 

OGŁOSZENIA

 ul. Alojzego  Piechowskiego 22

ul. Witolda Małcużyńskiego 6

ul. Witolda Małcużyńskiego 10

83-400 Kościerzyna

 

  Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kościerzynie zgodnie z art. 30, pkt 3 Ustawy „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z 2000 r. z późniejszymi zmianami )  prosi o dostarczenie w terminie do 31 maja 2017 r. deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe za rok 2016.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wyżej wymienionym artykułem Ustawy najemcy zobowiązani są również informować Kościerskie TBS Spółka z o.o. niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

  Dodatkowo informujemy, że w przypadku nie złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie na gospodarstwo domowe za rok 2016 zgodnie z art. 30, pkt 5, w/w Ustawy, Kościerskie TBS Spółka z o.o.  może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować stawkę czynszu wolnego  w wysokości  14,66 zł/m2.

  Formularz  „ DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  DOCHODÓW ”   znajduje się na stronie  internetowej  http://www.ktbs.com.pl/do_pobr/dekl2016.pdf  lub można odebrać w siedzibie Spółki . 

  Wypełnioną deklarację prosimy składać w sekretariacie naszej Spółki w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 830 – 1630, wtorek – piątek 730 – 1530.

Kościerzyna, 05.03.2017 r.

 

        Drodzy Mieszkańcy !

W związku z docierającymi do nas

nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi działalności

Kościerskiego TBS sp. z o.o. pragniemy zapewnić Państwa

o naszej rzetelności, solidności i woli dalszej współpracy

przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców.

Razem dokonaliśmy wielu pozytywnych zmian, ale niewąt-

pliwie jeszcze dużo zadań przed nami dla poprawy otoczenia

i komfortu zamieszkiwania.

Jednocześnie dziękujemy za wiele wyrazów sympatii i uznania.

 

         Prezes Zarządu Spółki

             Krzysztof Knut

Kościerzyna, grudzień 2014 r.

Kościerskie TBS Spółka z o.o.

informuje mieszkańców, że:

 w związku z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca nr XI/49/2014 z dnia 05.08.2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uległ zmianie termin płatności za tę usługę. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku, za śmieci będziemy płacić do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, a nie jak było dotychczas (za dwa miesiące w terminie do 10-go każdego nieparzystego miesiąca).

Kościerzyna, grudzień 2014 r.

Wprowadził: K. Krauze