O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWUsterki i awarieDodatki MieszkanioweOgłoszeniaRegulaminyPliki do pobraniaE-infoPRZETARGIWYDARZENIA

BIP

BIPPosiadamy   certyfikat
ISO 9001:
2015

 

OGŁOSZENIA

Kościerzyna dn. 15.04.2018 r.

 

ul. Alojzego  Piechowskiego 22

ul. Witolda Małcużyńskiego 6

ul. Witolda Małcużyńskiego 10

83-400 Kościerzyna

 

  Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kościerzynie zgodnie z art. 30, pkt 3 Ustawy „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)  prosi o dostarczenie w terminie do 31 maja 2019 r. deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe za rok 2018.

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie na gospodarstwo domowe za rok 2018 zgodnie z art. 30 ust. 5 w/w ustawy, Kościerskie TBS Spółka z o.o.  może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować stawkę czynszu w wysokości  14,66 zł/m2.

Formularz  „ DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  DOCHODÓW ”   znajduje się na stronie  internetowej  http://www.ktbs.com.pl/do_pobr/dekl2018.pdf  lub można odebrać w siedzibie Spółki . 

  Wypełnioną deklarację prosimy składać w sekretariacie naszej Spółki w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 830 – 1630, wtorek – piątek 730 – 1530.

 

Kościerzyna dn. 28.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O LICYTACJI

 

  KOŚCIERSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP.  Z O. O. W  KOŚCIERZYNIE  OGŁASZA LICYTACJĘ  W CELU WYŁONIENIA DZIERŻAWCY GARAŻU MUROWANEGO (Z KANAŁEM) O POWIERZCHNI 15,90 m²  USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE NR 432 OBRĘB 005 PRZY  UL. TOMASZA ROGALI  18 W KOŚCIERZYNIE.

 Okres dzierżawy będzie wynosił 3 lata.

Wywoławcza wysokość opłaty za dzierżawę w stosunku miesięcznym określono na 120 zł ( brutto), a postąpienie licytacyjne 5 zł.

Stawka opłat ulegać będzie corocznej zmianie w stopniu odpowiadającemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

LICYTACJA ODBEDZIE SIĘ W DNIU 15.02.2019 r. godz .12:00

w biurze Kościerskiego TBS Sp. z o.o.

przy  ul. Świętojańskiej  5 d w Kościerzynie

Uwaga !!!

Do licytacji mogą przystąpić osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości (administrowanych przez spółkę) będące jednocześnie właścicielem pojazdu mechanicznego (samochodu), co należy potwierdzić przez okazanie dowodu rejestracyjnego.

 

 

Kościerzyna dn. 10.04.2018 r.

 

ul. Alojzego  Piechowskiego 18

ul. Witolda Małcużyńskiego 2

ul. Witolda Małcużyńskiego 4

83-400 Kościerzyna

 

  Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kościerzynie zgodnie z art. 30, pkt 3 Ustawy „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” (Dz. U. poz. 2071 z 2015 r. z dnia 16 listopada 2015 r. )  prosi o dostarczenie w terminie do 31 maja 2018 r. deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe za rok 2017.

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie na gospodarstwo domowe za rok 2017 zgodnie z art. 30 ust. 5 w/w ustawy, Kościerskie TBS Spółka z o.o.  może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować stawkę czynszu w wysokości  14,66 zł/m2.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z wyżej wymienioną ustawą najemcy zobowiązani są również informować Kościerskie TBS Spółka z o.o. niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Formularz  „ DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  DOCHODÓW ”   znajduje się na stronie  internetowej  http://www.ktbs.com.pl/do_pobr/dekl2017.pdf  lub można odebrać w siedzibie Spółki . 

  Wypełnioną deklarację prosimy składać w sekretariacie naszej Spółki w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 830 – 1630, wtorek – piątek 730 – 1530.

 

        Drodzy Mieszkańcy !

W związku z docierającymi do nas

nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi działalności

Kościerskiego TBS sp. z o.o. pragniemy zapewnić Państwa

o naszej rzetelności, solidności i woli dalszej współpracy

przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców.

Razem dokonaliśmy wielu pozytywnych zmian, ale niewąt-

pliwie jeszcze dużo zadań przed nami dla poprawy otoczenia

i komfortu zamieszkiwania.

Jednocześnie dziękujemy za wiele wyrazów sympatii i uznania.

 

         Prezes Zarządu Spółki

             Krzysztof Knut

Kościerzyna, grudzień 2014 r.

Kościerskie TBS Spółka z o.o.

informuje mieszkańców, że:

 w związku z Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca nr XI/49/2014 z dnia 05.08.2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uległ zmianie termin płatności za tę usługę. Począwszy od 1 stycznia 2015 roku, za śmieci będziemy płacić do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, a nie jak było dotychczas (za dwa miesiące w terminie do 10-go każdego nieparzystego miesiąca).

Kościerzyna, grudzień 2014 r.

Wprowadził: K. Krauze